Badania pracowników w świetle prawa

Pracodawca zobowiązany jest kierować swoich pracowników na badania medycyny pracy, które stanowią świadectwo tego, że dana osoba jest zdolna wykonywać swoje obowiązki w danym środowisku. Konkretne badania lekarskie ustalane są w zależności od czynników szkodliwych, tzn. osoby pracujące przez dłuższy czas przy monitorze wysyłane są na konsultację okulistyczną, natomiast pracownicy mający kontakt z pyłami na spirometrię. Obowiązek ten nakładany jest na pracodawcę na mocy kodeksu pracy, a w szczególności dotyczą go artykuły 221. oraz 229. kp. Badaniom medycyny pracy poddają się osoby zatrudnione na mocy umowy o pracę.

badania medycyny pracyRodzaje badań medycyny pracy

Pierwsze badania odbywają się wraz z przyjęciem nowej osoby do pracy. Badania wówczas wykonywane są szczegółowo, rozpoczynają się od pobrania krwi i pomiaru glukozy, aż po badania specjalistyczne, takie jak audiogram czy badanie widzenia zmierzchowego, w zależności od natury danego stanowiska. Pracownik nie musi być poddawany badaniom wstępnym, jeżeli podejmuje pracę w tym samym zakładzie i na tym samym stanowisku, a od końca obowiązywania poprzedniej umowy nie minęło 30 dni. 

Badania kontrolne przeprowadza się w momencie, kiedy pracownik wraca po nieobecności powstałej z powodów zdrowotnych wynoszącej więcej niż 30 dni i mają na celu ustalenie, czy dana osoba jest zdolna do podjęcia obowiązków po chorobie. Badania okresowe przeprowadza się po wygaśnięciu ważności poprzedniego orzeczenia. Termin ten jest ustalany przez lekarza orzecznika medycyny pracy w zależności od rodzaju obowiązków, stanu zdrowia pracownika, jego wieku itp. 

Sankcje związane z zaniechaniem obowiązku badań lekarskich. 

Zaniedbanie obowiązków kierowania pracowników na badania medycyny pracy przez pracodawcę wiążą się z odpowiedzialnością za wykroczenie wiążące się karą grzywny, mogącą wynieść od 1 000 zł do 30 000 zł. Może on także ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz pracownika, jeżeli w wyniku braku badań pogorszył się stan jego zdrowia. Jeżeli jednak pracownik nie podejmie się badań na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, może zostać ukarany naganą lub karą pieniężną. W przypadku niestawienia się na badanie lekarskie z powodu rażącego niedbalstwa pracownik ryzykuje rozwiązanie stosunku pracy. 

Badania medycyny pracy Kraków powinny odbyć się w trakcie czasu pracy i podlegają wynagrodzeniu, a jeżeli odbycie ich wymaga wyjazdu do innego miasta, pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszt podróży.